Polityka prywatności na stronie https://dwojkapleszew.pl
1. Podstawy
1.1 Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności zawartej na stronie internetowej pod
adresem https://dwojkapleszew.pl, której administratorem jest Zespół Szkół Publicznych nr 2,
z siedzibą w Pleszewie, ul Ogrodowa 2 (zwany dalej ZSP nr 2).
1.2. Celem Polityki jest określenie zasady, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników strony internetowej, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych.
1.2 Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.
1.3. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. ZSP nr 2 nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.
2. Zasady ochrony danych osobowych
ZSP nr 2 jest administratorem danych osobowych podawanych przez użytkowników na stronie obsługiwanej przez ActMedia.pl Szkoła dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
3. Cel przetwarzania danych osobowych
3.1 Każda osoba przekazująca ZSP nr 2 dane osobowe za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej jest informowana o konkretnym celu w jakim dane te są przetwarzane oraz podstawie prawnej przetwarzania.
3.2. ZSP nr 2 wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach. W szczególności:
a) w przypadku wyrażenia zgody na kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego w celu kontaktu pracownika ZSP nr 2 w związku z usługami świadczonymi przez ZSP nr 2
b) w przypadku zainteresowania podjęciem pracy w * ZSP nr 2
3.3. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu w którym ZSP nr 2 może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba, że z ustawy o rachunkowości wynika dłuższy okres.
Dane przetwarzane w związku z przesłaniem aplikacji związanej z ubieganiem się o pracę w ZSP nr 2, będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji.
4. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji
4.1 ZSP nr 2 zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
4.2 ZSP nr 2 dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
– zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste,
– zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
– adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
– prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
– przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;
– przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych; z zachowaniem zapewnienia realizacji praw osób, których dane dotyczą;
– nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.
5. Pozyskiwanie danych
5.1 Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe ZSP nr 2 zapisuje skąd po raz pierwszy zostały one pozyskane.
5.2 Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:
– formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki rozmaitym formularzom dostępnym na stronie internetowej, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań, wyrażenia uwag;
– kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronach internetowych ZSP nr 2 znajdują się różne numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;
– dane o ruchu oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronach ZSP nr 2 – prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. ZSP nr 2 nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.
Podczas korzystania z zasobów stron internetowych zarządzanych przez ZSP nr 2 – gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak “cookies”. Cookies – małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu ZSP nr 2. Pozwalają one stronie “zapamiętać”, kim jesteś.
Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania ze strony ZSP nr 2.
Szczegóły dotyczące użytkowania plików cookies określone zostały w „Polityce plików cookies”
6. Prawa użytkownika
6.1 ZSP nr 2 respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a) uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
b) prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach ZSP nr 2 jako administratora danych, w tym kontaktu bezpośredniego związanego z edukacją i wychowaniem oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
6.2. ZSP nr 2 zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, może odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.
6.3. ZSP nr 2 informuje, że nie ma on obowiązku usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:
a) korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
b) wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
c) celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
d) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6.4. W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.
6.5. Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.
7. Zakres udostępniania danych o użytkownikach
ZSP nr 2 oświadcza, że nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra
publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów ZSP nr 2.
8. Zmiany dotyczące polityki prywatności
Na zmiany w polityce ochrony prywatności ZSP nr 2 mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej ZSP nr 2 W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.
9. Prawo do skargi
W każdym przypadku uznania, że jej prawa wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.