Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie dostępności

Wstęp

Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie (zwane dalej ZSP nr 2 w Pleszewie) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZSP nr 2 w Pleszewie.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-11-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-08-30.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest  częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W ZSP nr 2 w Pleszewie dla strony dwojka.pleszew.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że

strona internetowa dwojka.pleszew.pl spełnia wymagania w 91.47%.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych przedmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
  • Przycisk użyty w formularzu nie ma wartości, która by określała jego cel (w jednym przypadku)
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej (przed 23.09.2020
  • element wejściowy typu radio, pole wyboru, plik, lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani przypisanej wartości (w jednym przypadku)
  • element frame lub inframe nie jest prawidłowo zdefiniowany, ponieważ brakuje atrybutu tytułu (w jednym przypadku)

Powody powyższych niezgodności: strona internetowa była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez koordynatora ds. dostępności.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 

– Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
– Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabo widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikon tT.
– Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak laptopy, telefony komórkowe.
– Zdjęcia zamieszczane na stronie ZSP nr 2 opisane są za pomocą tekstów alternatywnych.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Romana Adamek, zspnr2@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  +48 509 205 502. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

ZSP nr 2 w Pleszewie mieści się w następującej lokalizacji:
63-300 Pleszew, ul .Ogrodowa 2

1. Wejścia do Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie od strony ul. Ogrodowej 2 oraz od Placu Kościuszki, są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku, na parterze znajduje się sekretariat, który w razie konieczności służy do obsługi osób niepełnosprawnych.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
W budynku szkoły korytarze, schody są zgodne z planem budowlanym, jednakże szkoła nie posiada wind ani toalet dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W nowej części szkoły istnieją 2 kondygnacje: piwnica z szatniami uczniów klas 1-8, do której prowadzą schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych.
3. Opis dostosowania np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Na terenie placówki nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
4. Informacje o sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu obok szkoły, przy ulicy Placu Kościuszki są miejsca z wyznaczonym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Na terenie Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W przypadku zgłoszenia takiej potrzeby istnieje możliwość pozyskania tłumacza z zewnątrz.

Publiczne Przedszkole w Brzeziu mieści się w następującej lokalizacji:
63-300 Pleszew, Brzezie, ul .Stawiszyńska 3

1. Wejścia do Publicznego Przedszkola w Brzeziu przy ulicy Stawiszyńskiej 3 nie jest przystosowane do osób niepełnosprawnych.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
W budynku Publicznego Przedszkola w Brzeziu korytarze i schody są zgodne
z planem budowlanym, jednakże placówka nie posiada wind ani toalet dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
3. Opis dostosowania np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Na terenie placówki nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
4. Informacje o sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Na terenie Publicznego Przedszkola w Brzeziu nie ma możliwości skorzystania
z tłumacza języka migowego. W przypadku zgłoszenia takiej potrzeby istnieje możliwość pozyskania tłumacza z zewnątrz.