Szkolna Kasa Oszczędności przy ZSP nr 2 w Pleszewie działa według zadań określonych w planie pracy.   

Opiekunami SKO są: kl. 1-3 p. Ilona Szablewska kl. 4-6 p. Małgorzata Michalska 

 

Zadania Szkolnej Kasy Oszczędności  

1.     Wyrabianie u uczniów nawyku świadomego oszczędzania, systematyczności i wytrwałości w gromadzeniu wkładów oraz celowego ich wykorzystania;  

2.     Wyzwolenie u uczniów pomysłowości i przedsiębiorczości  w zdobywaniu złotówek; Popularyzowanie wśród uczniów wiedzy ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem PKOBP;  

3.     Organizowanie konkursów dotyczących oszczędzania oraz branie udziału w konkursach organizowanych przez PKOBP;  

4.     Współpraca z Samorządem Szkolnym oraz pomoc i wspieranie różnego rodzaju imprez i akcji przeprowadzanych na terenie szkoły.  

Regulamin Szkolnej Kasy Oszczędności  

  1. Dowodem przynależności do SKO jest otwarcie konta bankowego, otrzymanie legitymacji, książeczki oszczędnościowej oraz dokonanie wpłaty.  

  2. Na książeczkę SKO uczeń może wpłacić każdą kwotę pieniędzy  nie mniej jednak niż 1 zł i nie więcej niż 200 zł (grosze zbieramy do skarbonki, zamieniamy na złotówki i wpłacamy na SKO).  

  3. Uczeń dokonuje wpłaty na książeczkę SKO u opiekuna SKO.  

  4. Opiekun przyjęcie od ucznia pieniędzy potwierdza wpisem do książeczki SKO ucznia, następnie opiekun SKO wpłaca pieniądze na konto ucznia.  

  1. W razie zgubienia książeczki SKO uczeń zgłasza się do opiekuna SKO, który na podstawie stanu konta bankowego ma obowiązek wystawić nową książeczkę SKO z napisem DUPLIKAT.  

  2. Opiekun SKO w ciągu 5 dni wpłaca oszczędzane przez uczniów pieniądze na ich konta bankowe.  

  3. Wpłat i wypłat z książeczki SKO może dokonywać tylko właściciel książeczki (w przypadku większych kwot wypłat dokonuje się za pisemną zgodą lub w obecności rodzica).  

  4. Za systematycznie oszczędzających uważa się tych członków, którzy wpłacają na książeczkę SKO co najmniej raz w miesiącu.