Prawa i obowiązki uczniów

Każdy uczeń ma prawo do:

1)            jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

2)            znajomości programów nauczania i wymagań edukacyjnych podlegających ocenianiu;

3)            informacji o podejmowanych w jego sprawach decyzjach, np. w sprawie promocji, klasyfikowania, świadczeń socjalnych oraz karach porządkowych;

4)            informacji na temat życia szkolnego, w tym o organizowanych zajęciach pozalekcyjnych, imprezach szkolnych i rozkładzie lekcji;

5)            bezpłatnego podręcznika, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, z uwzględnieniem przepisów przejściowych;

6)            bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej stosownej do jego potrzeb i możliwości organizowanych na zasadach określonych w Statucie Szkoły;

7)            wnioskowania i otrzymywania wsparcia w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

8)            wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem, jeśli nie narusza tym dobra innych;

9)            wypowiadania opinii na temat programów nauczania i metod nauczania oraz spraw ważnych w życiu szkoły, klasy, samorządu;

10)         przedstawiania stanowiska we własnej sprawie np. w sytuacji konfliktu;

11)         posiadania i głoszenia bez przeszkód własnych poglądów i opinii na każdy temat, pod warunkiem, że uczeń nie narusza praw i godności innych osób;

12)         własnych przekonań religijnych i światopoglądowych;

13)         równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu;

14)         ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, krzywdy, złego traktowania lub wyzysku;

15)         poszanowania własnej godności;

16)         opieki w czasie zajęć organizowanych w szkole;

17)         pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;

18)         kandydowania i udziału w wyborach do Samorządu Uczniowskiego;

19)         wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej oraz do wolnego od sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi ustnej pierwszego dnia po dłuższej przerwie;

20)         zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;

21)         korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły;

  1. Uczeń w szkole ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza:

1)            systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne;

2)          dostarczać wychowawcy pisemne usprawiedliwienia nieobecności w czasie do dwóch tygodni po jej ustaniu;

3)          przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

4)         szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób;

5)          przeciwstawiać się przejawom brutalności;

6)         dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne, swoich kolegów i koleżanek;

7)         dbać o dobro, ład i porządek w szkole;

8)          szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń; za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie rodzic/opiekun ucznia, który ją wyrządził lub rodzice/opiekunowie grupy uczniów przebywających w miejscu jej dokonania;

9)          brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu;

10)        przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, zajęcia wychowania fizycznego, i inne);

11)         obowiązkowo nosić mundurek szkolny;

12)        w okresie jesienno-zimowym zostawiać okrycia wierzchnie w szatni, w której nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży

  1. Uczniom nie wolno:

1)            przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;

2)            wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu oraz przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;

3)            wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć i przerw międzylekcyjnych;

4)            rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych.