Projekt „Nowa jakość edukacji”

jest realizowany w ramach:

Oś Priorytetowa:    8: Edukacja
Działanie:    8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej
Poddziałanie:  8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe

W ramach projektu przewidziane jest:

·        doposażenie pracowni gimnazjalnych oraz gabinetów terapii pedagogicznej,

·        zajęcia dodatkowe dla uczniów,

·        kursy doskonalące dla nauczycieli.

w tym

·        doposażenie pracowni w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych
w pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów

·        zajęcia dodatkowe dla uczniów przedmiotowych gimnazjów z matematyki, języka niemieckiego, biologii, chemii, fizyki, geografii,

·        zajęcia w Gabinetach terapii pedagogicznej,

·        kursy doskonalące dla nauczycieli tj.:  kursy doskonalące z zakresu doświadczenia
i eksperymentu w pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych, z zakresu techniki kreatywne w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu w nauczaniu matematyki,  z zakresu indywidualizacji procesu w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu nauczania na lekcji języka obcego, z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych i metody daltońskiej (w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu)

·        dla nauczycieli prowadzących gabinety terapii pedagogicznej:  kursy doskonalące
z zakresu konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami.

Okres realizacji: 01.08.2017 r. – 31.08.2018 r.

Obszar realizacji: Miasto i Gmina Pleszew

Projektodawca:  Miasto i Gmina Pleszew
63-300 Pleszew, ul. Rynek 1

Biuro Projektu:
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew
Godziny otwarcia: 7:30 – 15:30
email: agszwedziak@pleszew.pl
tel: 62 74 28 340

Cel projektu:
Podniesienie jakości kształcenia w 5 gimnazjach Miasta i Gminy Pleszew w okresie do 31.08.2018 r. poprzez:

– wzrost wiedzy i podniesienie kompetencji wśród 190 uczniów/nnic z 5 gimnazjów Miasta
i Gminy Pleszew w okresie do 31.08.2018 r.

– podniesienie wiedzy i kompetencji 17 nauczycieli z 5 gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew
w okresie do 30.11.2017 r.

– doposażenie 11 klasopracowni i 5 gabinetów terapii pedagogicznej w 5 przedmiotowych gimnazjach w okresie do 30.11.2017 r.

 

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową projektu stanowić będzie 190 uczniów/-nnic (w tym 87 dziewczynek i 8 osób niepełnosprawnych) uczęszczających do Gimnazjów w Pleszewie, 17 nauczycieli (w tym 2 mężczyzn) pracujących w/w Gimnazjach oraz pięć gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew.

Planowane efekty:

Wśród oczekiwanych rezultatów projektu wymienić można zarówno miękkie, jak i twarde. Rezultatami twardymi projektu będą:

– utworzenie 5 Gabinetów terapii pedagogicznej,

– doposażenie 11 pracowni przedmiotowych,

– liczba doposażonych szkół – 5 gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew

Do oczekiwanych rezultatów miękkich zaliczyć można, m.in.:

– zdobycie przez uczniów kompetencji kluczowych, umiejętności pracy w zespole, komunikowania się, rozwiązywania problemów, wysłuchiwania innych i brania pod uwagę ich punktów widzenia, łączenie i porządkowanie rozmaitych porcji wiedzy, umiejętność organizowania i oceniania własnej pracy,

– nabycie/poszerzenie wiedzy/umiejętności dotyczących kompetencji z zakresu doświadczeń
i eksperymentów w pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych lub indywidualizacja procesu nauczania na lekcji języka obcego lub technik kreatywnych w nauczaniu matematyki lub konstruowanie IPE-T dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami lub kształtowanie kompetencji kluczowych dot. pracy zespołowej.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 225 597,50 zł

Kwota dofinansowania: 200 147,50 zł