Adresatami innowacji są dzieci z klasy 1. Czas realizacji innowacji obejmuje okres od września do czerwca 2024 r. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach godziny dyrektorskiej. Założeniem innowacji jest realizacja określonych zadań, a także poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów, tańców ludowych i potraw regionalnych z Polski i innych krajów. Cele innowacji to m.in.: rozbudzanie ducha patriotyzmu poprzez ukazanie piękna Polski, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich; uwrażliwienie na folklor, piękno, kulturę i tradycje naszego kraju; ukazanie różnorodności tradycji również w innych krajach; poznanie tradycyjnej muzyki, strojów, języka, tańców, gier i zabaw ludowych, instrumentów; wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polką i Polakiem; rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej oraz narodowej; kształtowanie więzi z krajem ojczystym, regionem, miejscowością; rozwijanie sprawności fizycznej.