RODZICU!

W TROSCE O ZDROWIE NAS WSZYSTKICH, PROSIMY WPROWADZIĆ W ŻYCIE, KILKA PONIŻSZYCH ZASAD.

PROSIMY:

 1. Przestrzegaj zakazu wstępu na teren szkoły za wyjątkiem części wspólnej. Dbaj o to, by przekazanie dziecka pod opiekę pracownika przebiegało sprawnie.
 1. Przekazuj przez e-dziennik dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
 1. Wyraź zgodę na pomiar temperatury u dziecka, w przypadku, gdy nauczyciel uzna to za konieczne.
 1. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 1. Odbierz ewentualny telefon ze szkoły lub wyznacz dodatkową osobę do kontaktu (upoważnioną do odbioru dziecka).
 1. Unikaj kontaktów z osobami chorymi lub na kwarantannie. W miarę możliwości przestrzegaj ogólnych zasad izolacji, przede wszystkim osób z grupy podwyższonego ryzyka.
 1. Informują dyrektora placówki w przypadku objęcia kwarantanną lub izolacją domową ich rodziny lub osób, z którymi dziecko miało kontakt.
 1. Zobowiąż się do stosowania się do wszelkich próśb i zaleceń przekazywanych przez pracowników szkoły, rozumiejąc, iż wynikają one z dbałości o zachowanie jak najwyższych standardów.
 1. Zachowaj poniższy schemat:
  1. 1 opiekun z 1 dzieckiem
  2. Dystans od kolejnej osoby 1,5 m
  3. Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem tzn. zakrywanie ust i nosa, zakładanie rękawiczek lub dezynfekcja rąk,