Kampania Społeczna Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Kampania Społeczna Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizuje Ogólnopolską Kampanię
Społeczną pod hasłem „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól
mu się rozsypać”. Celem Kampanii realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie na lata 2014/2020 jest podniesienie świadomości
społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie,
szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez
COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak
również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych
lub dotkniętych przemocą w rodzinie.
W ramach Kampanii przygotowano, między innymi, krótkie animowane formy
filmowe dedykowane uczniom szkół podstawowych z uwzględnieniem grup
wiekowych uczniów klas I-III i IV-VIII, które służyć będą realizacji
założonych celów kampanii.
Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas I-III
Link do animowanej formy filmowej dla uczniów klas IV-VIII