Zaproszenie dla Rodziców uczniów klas IV

Zaproszenie dla Rodziców uczniów klas IV

Serdecznie zapraszam rodziców uczniów klas IV na spotkanie z pedagogiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej p. Beatą Walkowiak pt. „Cyberprzemoc” Spotkanie odbędzie się 17 marca br. o godzinie 17.00 w aplikacji Teams.

Poniżej zamieszczam link do spotkania

Pozdrawiam pedagog szkolny R. Adamek

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae82daccdf11443fdbec78ed98e9c45b2%40thread.tacv2/1615141065436?context=%7b%22Tid%22%3a%2285e79ee7-ef8e-4dca-8fca-bcfe976b8295%22%2c%22Oid%22%3a%2298297090-16a5-4852-9183-9a01377f3bd5%22%7d