Zachęcamy do udziału w konkursie

Zachęcamy do udziału w konkursie

Podobnie jak w ubiegłych latach, w Dwójce spotkają się uczniowie z gimnazjów naszego powiatu, by wziąć udział w III Powiatowym Konkursie z Przedmiotów Przyrodniczych. Tym razem zapraszamy do zmagań ze wszystkich czterech przedmiotów: biologii, chemii, geografii i fizyki.

Konkurs odbędzie się 19 maja 2016 r.

Szczegóły w regulaminie.

Wszechstronność wykorzystania nauk przyrodniczych w życiu codziennym.

Cele konkursu:

 • budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów,
 • kształtowanie umiejętności ponadprzedmiotowych,
 • wykorzystywanie wiedzy przyrodniczej w życiu codziennym,
 • modelowanie postaw sprzyjających środowisku przyrodniczemu,
 • promocja szkół na forum powiatu.

Informacje ogólne

 • Organizatorem konkursu jest Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie. Honorowym patronem konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.
 • Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.
 • Zadania konkursowe będą miały formę pytań zamkniętych.
 • Do konkursu mogą przystąpić czteroosobowe drużyny uczniów z gimnazjów naszego powiatu.
 • Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych kwalifikują do drużyny po jednym uczniu gimnazjum z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i geografia.
 • Uczeń przystępujący do konkursu zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej oraz prostego kalkulatora i przyborów szkolnych.
 • Za zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń (w drodze na konkurs, w czasie jego trwania i w drodze powrotnej
  do szkoły).
 • Nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy
  w wyznaczonym terminie nie przystąpią do konkursu.
 • Dokumentacja związana z przebiegiem konkursu, po jego zakończeniu jest porządkowana, zabezpieczana i przechowywana przez rok w ZSP nr 2 w Pleszewie.

Zgłoszenia

 • Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych przesyłają do dnia 6 maja 2016 r. informację
  z listą nazwisk uczniów zakwalifikowanych do konkursu na adres mailowy:
  jedruszek@dwojkapl.edu.pl

  1. Prosimy o zapisanie w treści e-maila:
   1. III Powiatowy Konkurs z Przedmiotów Przyrodniczych dla uczniów gimnazjum (temat e-maila),
   2. listę uczniów zakwalifikowanych do etapu powiatowego (imię i nazwisko ucznia, klasa, imię i nazwisko nauczyciela uczącego biologii, chemii, geografii i fizyki),
 • pełną nazwę i dane teleadresowe szkoły.
 • Informacje przesłane po 6 maja 2016 r. nie będą rozpatrywane.

Organizacja konkursu

 • Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie wyznacza pracowników wspomagających organizację i przebieg konkursu.
 • Etap powiatowy odbędzie się 19 maja 2016 r. godz. 900 w auli ZSP nr 2 w Pleszewie.
 • Uczniowie należący do drużyny jednej szkoły:
  1. zajmują miejsca przy wspólnym stoliku;
  2. przez 45 minut samodzielnie rozwiązują test – każdy uczeń z jednego przedmiotu;
  3. przez następne 15 minut mogą się ze sobą porozumiewać, nie zakłócając pracy zawodnikom z innych szkół.
 • Z każdego przedmiotu można będzie uzyskać taką samą liczbę punktów procentowych.
 • Uczestnik konkursu, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, pozostaje w sali na swoim miejscu.
 • Podczas trwania konkursu uczniowie nie opuszczają wyznaczonego im w sali miejsca, nie korzystają z żadnych niedozwolonych materiałów i środków łączności, w tym telefonów komórkowych.
 • W szczególnych przypadkach uczeń może opuścić salę, w której rozwiązuje test konkursowy, w każdym czasie po poinformowaniu o swoim zamiarze komisji konkursowej i oddaniu pracy konkursowej przewodniczącemu komisji.
 • W przypadku stwierdzenia przez komisję naruszenia przez ucznia zasad regulaminu konkursu przewodniczący komisji konkursowej przerywa jego pracę i nakazuje opuszczenie sali, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia konkursu.
 • Prace konkursowe oceni komisja konkursowa składająca się z nauczycieli przynajmniej czterech szkół powiatu (z każdego przedmiotu dwóch nauczycieli). Komisję tę powołuje Dyrektor ZSP nr 2 w Pleszewie do 12 maja 2016 r.
 • W pracach komisji mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów nauczyciele szkół, których uczniowie przystąpili do konkursu. Termin rozpoczęcia pracy komisji: 19 maja 2016 r. godzina 1100.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 23 maja 2016 r. poprzez umieszczenie wykazu uczniów i uzyskanych punktów na stronie internetowej szkoły dwojka.pleszew.pl (lista uczestników będzie zakodowana).
 • Do 30 maja na stronie internetowej Dwójki ukaże się informacja o zwycięzcach konkursu
  i terminie wręczenia dyplomów.

Laureaci

 • Komisja konkursowa ustala listę laureatów.
 • Tytuł laureata otrzymają drużyny reprezentujące trzy szkoły, których uczniowie uzyskają największą liczbę punktów procentowych ze wszystkich czterech przedmiotów łącznie.

Zakres wiedzy i umiejętności:

 • Tematyka konkursu: Wszechstronność wykorzystania nauk przyrodniczych w życiu codziennym.
 • Zakres wiedzy merytorycznej konkursu obejmuje podstawę programową dla uczniów gimnazjum, a w szczególności:
  1. z biologii

Punkt 8. podstawy programowej: Genetyka.

 1. z chemii

Punkt 7. podstawy programowej: Sole.

Umiejętności wykraczające poza podstawę programową:

 • Wzory strukturalne soli.
 • Wzory sumaryczne i strukturalne soli: siarczanów (IV), fluorków, bromków, azotanów (III), jodków, chloranów (VII), chloranów (I), fosforanów (III), krzemianów (IV).
 • Nazwy zwyczajowe poznanych soli.
 • Równania reakcji w formie cząsteczkowej, jonowe i jonowej skróconej.
 • Szereg aktywności metali.
 • Inne sposoby otrzymywania soli: (metal + niemetal, tlenek zasadowy + tlenek kwasowy).
  1. z fizyki

Punkt 4. podstawy programowej: Elektryczność.

Umiejętności wykraczające poza podstawę programową:

 • Opisywanie wyników doświadczalnego badania połączenia szeregowego i równoległego oraz mieszanego odbiorników elektrycznych. Stosowanie pojęcia oporu zastępczego. Obliczanie wartości napięć i natężeń dla tych połączeń.
 • Określenie, od czego i w jaki sposób zależy opór elektryczny przewodnika.
 1. z geografii

Punkt 2. podstawy programowej: Kształt, ruchy Ziemi i ich następstwa.

Punkt 3. podstawy programowej: Wybrane zagadnienia geografii fizycznej.

Tryb odwoławczy

 • Na pisemny wniosek złożony do przewodniczącego komisji konkursowej przez ucznia lub jego nauczyciela sprawdzona i oceniona praca może być udostępniona do wglądu, w ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników. Prawo wglądu do pracy mają jedynie uczeń i jego nauczyciel. Czas wglądu do pracy określa przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona.
 • Odwołania uczestników konkursu lub ich nauczycieli dotyczące organizacji i przebiegu konkursu należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu do przewodniczącego komisji konkursowej na adres naszej szkoły.
 • Odwołania muszą zawierać: imię i nazwisko osoby składającej pismo, adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) oraz dokładne dane uczestnika konkursu (imię, nazwisko, data
  i miejsce urodzenia, nazwa szkoły). Odwołania wniesione z naruszeniem tego punktu nie będą rozpatrywane.
 • Po niezwłocznym rozpatrzeniu odwołań przez komisję, w skład której wchodzą przewodniczący i dwóch członków komisji konkursowej, przewodniczący na stronie internetowej naszej szkoły ogłasza ostateczne wyniki konkursu, podając nazwy szkół-laureatów.
 • Ostateczne decyzje w sprawach spornych nieobjętych regulaminem podejmuje przewodniczący komisji konkursowej.

Lidia Grzesiak

Aleksandra Jędruszek

Ewelina Kuczyńska

Agnieszka Wolińska

 

Pobierz plik pdf

Regulamin konkursu