REGULAMIN III POWIATOWYCH ZAWODÓW MATEMATYCZNYCH

REGULAMIN III POWIATOWYCH ZAWODÓW MATEMATYCZNYCH

REGULAMIN

III POWIATOWYCH ZAWODÓW MATEMATYCZNYCH

dla uczniów klas IV i V szkół podstawowych

 

 1. Uczestnicy konkursu

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas IV i V szkoły podstawowej.

 1. Cele konkursu:
 • budzenie i rozwijanie zainteresowań matematyką,
 • podnoszenie poziomu wiedzy matematycznej uczniów,
 • ujawnianie talentów matematycznych,
 • stwarzanie uczniom okazji do sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności

w zakresie matematyki,

 • popularyzacja matematyki.
 1. Organizacja poszczególnych etapów konkursu
 • Konkurs przebiega w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym.
 • Etap szkolny organizują osoby wytypowane przez dyrektora, które są odpowiedzialne

za ułożenie zadań i prawidłowy przebieg wyżej wymienionego etapu.

 • Etap powiatowy organizuje Powiatowa Komisja Konkursowa, która jest
  odpowiedzialna za opracowanie zadań (zadania otwarte i test). Zawody odbędą się
  w ZSP nr 2 w Pleszewie. Sprawdzenie prac oraz ogłoszenie wyników odbywa się w dniu zawodów.
 1. Zakres wiedzy i umiejętności

Program merytoryczny konkursu obejmuje podstawę programową z matematyki dla klas
IV i V szkoły podstawowej, w tym: liczby wymierne, równania, zadania tekstowe, planimetria

i stereometria. Wymagania obejmują umiejętności operowania przez uczniów zdobytą wiedzą

w rozwiązywaniu zadań nietypowych oraz problemowych o podwyższonym stopniu trudności.

 1. Zasady kwalifikacji
 • Komisja szkolna kwalifikuje 3 uczniów do etapu powiatowego.
 • Komisje przesyłają do dnia 15 kwietna 2016r.
 • protokół z etapu szkolnego na adres: ZSP nr 2 w Pleszewie, ul. Ogrodowa 2 , 63-300 Pleszew z dopiskiem na kopercie: III Powiatowe Zawody Matematyczne dla klas IV i V SP , Apolonia Kałużna.

Protokoły przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).

 • lub skan protokołu na adres mailowy matematyczne@go2.pl oraz dostarczenie oryginału w dniu zawodów.
 1. Laureaci
 • Komisja powiatowa ustala listę laureatów.
 1. Organizacja konkursu
 • Etap szkolny –do 12 kwietnia 2016r.
 • Etap powiatowy – 12 maja 2016 r. godz. 9.00 w ZSP nr 2 w Pleszewie.
 1. Dokumentacja konkursowa

Protokół eliminacji szkolnych powinien zawierać:

– liczbę uczestników,

– listę uczniów zakwalifikowanych do dalszych eliminacji (imię i nazwisko, klasa, data urodzenia, miejsce urodzenia),

– dokładną nazwę szkoły oraz imiona i nazwiska członków szkolnej komisji konkursowej,

– imiona i nazwiska opiekunów uczniów wytypowanych do dalszego etapu,

– podpisy przewodniczącego i członków komisji.

 1. Sponsorzy nagród konkursu

Sponsorem nagród konkursowych może być każda osoba cywilnoprawna, jednostka samorządu terytorialnego lub podległa jej placówka oraz każda inna organizacja. Darczyńcy zostaną wyszczególnieni na dyplomach wręczanych uczestnikom konkursu.

Apolonia Kałużna

Marta Michalak

Barbara Radomska

Agnieszka Rorot – Baran

Regulamin konkursu do pobrania w zakładce Konkursy