PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 WZGLĘDEM WYNAJMU OBIEKTU SPORTOWEGO OSOBOM ZEWNĘTRZNYM

Opracowana na podstawie:

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Procedura szczegółowo określa zasady i tryb postępowania w zakresie bezpieczeństwa na terenie szkolnych sal gimnastycznych po ich otwarciu na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
  w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878) – § 8.
  Wskazano w niej zadania dyrektora i pozostałych pracowników szkoły, organu ją prowadzącego oraz osób wynajmujących szkolny obiekt sportowy.

 2. Uczestnicy:

  1. Dyrektor szkoły podstawowej;

  2. Organ prowadzący szkołę podstawową;

  3. Osoby wynajmujące salę sportową;

 1. Podstawą do opracowania procedury są:

  1. obowiązujące akty prawne i wytyczne GIS,

  2. potrzeby związane z formą użytkowania obiektu oraz technologią i specyfiką pracy.

Rozdział II

DYREKTOR

§ 2.

 1. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym szkołę podstawową:
   • Zapewnia pełną informację dotyczącą procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim osobom wynajmującym szkolną salę gimnastyczną;
 1. Dyrektor szkoły przygotowuje szkolną salę gimnastyczną do wynajmu poprzez
  • zakup indywidualnych środków ochrony osobistej dla pracowników szkoły,

  • zabezpieczenie lub usunięcie z sal, w których będą przebywać osoby wynajmujące, niektórych przedmiotów i sprzętów;

  • umieszczenie przed wejściem do budynku pojemników z płynem dezynfekcyjnym oraz informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk;

  • sporządzenie i wywieszenie listy numerów telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych

  • konserwację i dezynfekcję ciągów komunikacyjnych, powierzchni płaskich oraz klamek,

  • wyłącza możliwość korzystania z szatni i części sanitarnej obiektu (za wyjątkiem toalet),

 1. Planuje organizację wynajmu sali przy zachowaniu wszelkich wytycznych GIS i MZ szczególnie przy korzystaniu z sali więcej niż jednego wynajmującego w czasie pandemii. Może podjąć decyzję o cofnięciu możliwości korzystania z sali gimnastycznej ze względu na podwyższone standardy bezpieczeństwa bądź wystąpienie objawów chorobowych u osób korzystających z obiektu.

 2. Informuje osoby wynajmujące o obowiązku zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz o ponoszeniu przez nie odpowiedzialności co do realizacji wytycznych podczas korzystania z sali.

Rozdział III

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

§ 3.

Ogólne zasady:

 1. Osoby wynajmujące salę:

 1. Zobowiązują się do realizacji wszelkich wytycznych higienicznych w zakresie swojej grupy
 1. Nauczyciele:
 2. Pracownicy szkoły

  • Regularnie myją ręce przez 30 sekund mydłem i wodą lub dezynfekują zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,

  • Kaszlą, kichają w jednorazową chusteczkę.

  • Unikają kontaktu z osobami, które źle się czują.

  • Dezynfekują ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki.

  • Informują dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych u osób wynajmujących lub u siebie.

  • Zachowują dystans między sobą – minimum 1,5 m.

  • Zobowiązani są do samoobserwacji i pomiaru temperatury na wejściu oraz w trakcie pobytu w szkole.

  • Używają środków ochrony osobistej w zależności od ich woli chyba, że mają do czynienia z dzieckiem mającym objawy infekcji – wówczas stosowanie środków ochrony osobistej jest obowiązkowe.

 1. Wejście do sali:

  • Przed wejściem do Sali gimnastycznej tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz
   z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do sali.

 1. Sala zajęć

  • Salę, w której organizuje się zajęcia, wietrzy się co najmniej raz na godzinę.
  • Zajęcia prowadzi się przy otwartych oknach.
  • Unika się organizowania większych skupisk osób w jednym miejscu.

  • Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe zapewnia je organizator zajęć i dba o dezynfekcję przyborów sportowych.

 1. Łazienka

  • Pracownik obsługi dezynfekuje toaletę po skorzystaniu przez każdą osobę. Odnotowuje tę czynność w karcie monitoringu (załącznik nr 3).

 1. Ciągi komunikacyjne:

  • Wyznaczony pracownik odpowiedzialny jest za codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i Sali gimnastycznej.  Odpowiada ona także za dezynfekcję powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym poręczy, ławek i włączników w salach.
  • Wyznaczeni pracownicy zapisują w kartach monitoringu wykonanie codziennych prac porządkowych (załącznik nr 3)
 1. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby nikt nie był narażony na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

Rozdział IV

OSOBY WYNAJMUJĄCE SALĘ

§ 4.

 1. Zachowują wszelkie wytyczne dotyczące bezpieczeństwa podczas organizacji zajęć.
 2. Stosują się do zasad opisanych w niniejszej procedurze.
 3. Opracowują procedury bezpieczeństwa stosowane podczas korzystania z sali gimnastycznej.

Rozdział V

Przepisy końcowe

§ 5.

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 25 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy, których niniejsza procedura dotyczy oświadczają zapoznanie się z procedurą (załącznik nr 2) i zobowiązani są do ich stosowania i przestrzegania.