PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

Opracowana na podstawie:

 • 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);
 • wytycznych MEN, MZ i GIS opublikowanych 02 sierpnia 2021 r. dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021 r.

Rozdział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Procedura szczegółowo określa zasady i tryb postępowania w zakresie bezpieczeństwa na terenie szkół podstawowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  po ich otwarciu 1 września 2021, na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 02 sierpnia 2021 r. – Rozporządzenia MEN z dn. 20 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020r. , poz. 493); – Ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
  – Rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 1604) – Rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 ( dz. U. z 2021r., poz. 982); Rozporządzenie MEiN z 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1519) . Wskazano w niej zadania dyrektora i pozostałych pracowników szkoły, organu ją prowadzącego oraz rodziców i wychowanków.
 2. Uczestnicy:
 • Dyrektor szkoły podstawowej;
 • Organ prowadzący szkołę podstawową;
 • Rodzice i dzieci;
 • Pracownicy szkoły podstawowej;
 1. Podstawą do opracowania procedury są:
 • obowiązujące akty prawne i wytyczne GIS,
 • statut szkoły oraz pozostałe dokumenty regulujące jej funkcjonowanie (w tym HACCP), uwzględniające dotychczasowe przepisy,
 • wizja lokalna,
 • potrzeby związane z formą użytkowania obiektu oraz technologią i specyfiką pracy.

Rozdział II

DYREKTOR

 1. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym szkołę podstawową:
  • Organizuje indywidualne środki ochrony osobistej dla pracowników szkoły, termometr bezdotykowy, płyny dezynfekujące do rąk, detergenty do dezynfekcji sprzętów i pomocy dydaktycznych;
  • Zapewnia pełną informację dotyczącą procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom;
 1. Dyrektor szkoły:
 • Przygotowuje szkołę do przyjęcia dzieci poprzez:
 1. Organizację indywidualnych środków ochrony osobistej dla pracowników szkoły, termometru, płynu dezynfekującego do rąk, detergentów do dezynfekcji sprzętów  i pomocy dydaktycznych;
 2. wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje (załącznik nr 1);
 3. zabezpieczenie lub usunięcie z sal, w których będą przebywać dzieci, niektórych przedmiotów i sprzętów;
 4. zabezpieczenie przed używaniem sprzętu na boisku;
 5. wyznaczenie i przygotowanie pomieszczenia lub obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych;
 6. umieszczenie przed wejściem do budynku pojemników z płynem dezynfekcyjnym oraz informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk (załącznk nr 2);
 7. sporządzenie i wywieszenie listy numerów telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych (załącznik nr 3);
 8. ścieżkę szybkiej komunikacji z rodzicami.
 • Planuje organizację pracy szkoły w warunkach stacjonarnych, może podjąć decyzję o przejściu szkoły na pracę zdalną lub mieszaną w przypadku nałożenia obowiązku kwarantanny/izolacji na kogoś kto miał kontakt ze szkołą lub w przypadku niemożliwości zapewnienia odpowiedniej ilości kadry – ze względu na podwyższone standardy bezpieczeństwa.
 • Informuje rodziców o obowiązujących w szkole procedurach postępowania  na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą  możliwych środków komunikacji (telefon, internet lub poczta).
 • Upowszechnia wśród pracowników, uczniów i ich rodziców informacje dotyczące akcji szczepień oraz umożliwia realizację procedury według zaleceń MEiN, MZ oraz GIS.

Rozdział III

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE

 1. Organizację zajęć ustala się z uwzględnieniem następujących wytycznych:
 • Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej stałej Sali ograniczając przy tym zmiany na inne pomieszczenia z wyjątkiem zajęć do tego koniecznych typu: informatyka, chemia, w-f;
 • W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi;
 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub izolacji domowej.
 • Opiekunowie przyprowadzający dzieci nie mogą mieć objawów chorobowych j.w., mogą przebywać w przestrzeni wspólnej szkoły oraz ponadto, stosują się do następujących zasad:
  1. 1 opiekun z 1 dzieckiem
  2. Dystans od kolejnej osoby 1,5 m
  3. Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem tzn. zakrywanie ust i nosa, zakładanie rękawiczek lub dezynfekcja rąk,
 • Przy wejściu umieszczony jest środek dezynfekujący oraz informacja o obowiązku dezynfekcji rąk (załącznik nr 2)
 • W szkole wprowadza się ograniczenie przebywania osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.
 • W szkole wykorzystuje się termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po każdym użyciu.
 • Wszystkie przyrządy i pomoce są regularnie dezynfekowane, a te przedmioty i sprzęty, których nie możliwości zdezynfekować zostały usunięte.
 • W miarę możliwości praca została zaplanowana w taki sposób żeby możliwie najwięcej zachować dystans pomiędzy pracownikami i grupami dzieci.
 • Uczniowie są zobowiązani do posiadania własnych przyborów i podręczników, które ma przechowywać we własnym plecaku lub szafce wyznaczonej przez nauczyciela.
 • W sali gimnastycznej użytkowany jest sprzęt i wyposażenie, które można zdezynfekować po każdych zajęciach.
 • Co godzinę podczas przerw lub jeśli jest taka możliwość podczas zajęć, należy wietrzyć każde pomieszczenie.
 • Nauczyciele klas I-III dostosowują organizację zajęć i przerw według potrzeb i wymagań jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 • W zależności od warunków atmosferycznych, zostanie zapewniona uczniom możliwość spędzania jak największej ilości czasu na świeżym powietrzu.
 • Podczas realizacji zajęć należy zrezygnować lub ograniczyć do minimum ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Uczeń nie może zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów za wyjątkiem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2. Opieka i zajęcia w świetlicy szkolnej odbywają się według następujących zasad:

 1. Do świetlicy zapisani zostają uczniowie, których sytuacja jest ku temu niezbędna.
 2. W razie potrzeby wynikającej z liczby uczniów przebywających w świetlicy, uruchomione zostaną inne sale dydaktyczne.
 3. Do regulaminu świetlicy wprowadzono punkty dotyczące zachowania zasad bezpieczeństwa.
 4. Zapewnione zostały płyny dezynfekujące dla dzieci do skorzystania pod nadzorem opiekuna.
 5. Pomieszczenie świetlicy jest wietrzone co najmniej co godzinę, w szczególności przed przyjęciem uczniów oraz po dezynfekcji.
 6. Do niezbędnego minimum należy ograniczyć gry i zabawy kontaktowe.
 7. Przedmioty niemożliwe do dezynfekcji zostały wyniesione lub zabezpieczone we właściwy sposób.

3.

 1. Pozostali pracownicy szkoły m.in. personel kuchni oraz pracownicy administracji i obsługi, powinni ograniczyć kontakt z nauczycielami i uczniami.
 2. Zachowano wszelkie zalecenia co do korzystania ze stołówki szkolnej, świetlicy szkolnej, gabinetu pielęgniarki oraz biblioteki szkolnej. Zasady te zostają zapisane w odrębnych regulaminach do nich właściwych.
 3. Swoje funkcjonowanie ogranicza także sklepik szkolny.

 

4.

 1. W szkole, dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach)podczas lekcji, jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego, a także w niniejszych procedurach. Obowiązek zakrywania ust obowiązuje podczas przebywania na przerwach pomiędzy lekcjami w częściach wspólnych budynku.
 2. Jeżeli wymaga tego stan zdrowia ucznia, obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje także w pozostałych pomieszczeniach szkoły.
 3. Na czas pracy szkoły, drzwi wejściowe do budynku szkoły są zamykane.
 4. Na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów:
 • do organu prowadzącego Miasto i Gmina Pleszew 62 7428300, 62 7428 311
 • Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu 62 7232 033
  784 919 679 – dyrektor Delegatury w Kaliszu –  Violetta Słupianek,
 • Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej  w Pleszewie (62) 50-81-330; telefon alarmowy (całodobowy): 694-534-040 lub 570-590-620
 • oraz służb medycznych 999 lub 112, a także do Inspekcji sanitarnej w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki (załącznik nr 3).
 1. Szkoła jest otwarta w godzinach 7.00 – 16.30.

Rozdział IV

PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO SZKOŁY

 1. W wejściu do szkoły pełni dyżur osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.
 2. Tylko jedna dorosła osoba przyprowadza dziecko/rodzeństwo do szkoły. Zaleca się, aby ta osoba, która przyprowadziła również odebrała dziecko/rodzeństwo.
 3. W przypadku gdy jeden rodzic czeka przy drzwiach, kolejna osoba z dzieckiem  ma obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do innych dzieci i ich rodziców oraz pracowników szkoły wynoszący min. 1,5 m.
 4. W przypadku gdy w wejściu do szkoły nie ma pracownika rodzic sygnalizuje dzwonkiem swoje przybycie i czeka na przyjście pracownika lub kontaktuje się na szkolny numer telefonu 509205502.
 5. Przed naciśnięciem na przycisk dzwonka, konieczna jest dezynfekcja rąk/rękawiczek płynem stojącym przy drzwiach.
 6. Pracownik odbierający dziecko/rodzeństwo od rodzica mierzy temperaturę termometrem bezdotykowym i odprowadza je do szatni, a po przebraniu się do sali, w której dziecko będzie odbywało zajęcia. Przed wejściem do sali dba o to, by dziecko/rodzeństwo umyło ręce ciepłą wodą z mydłem antybakteryjnym.
 7. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego dziecko/rodzeństwo objawów chorobowych lub temperatury powyżej 37,5º C rodzic zobowiązany jest zabrać dziecko/rodzeństwo do domu, a pracownik informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.
 8. Rodzic zobowiązany jest do kontaktu z pediatrą i ustalenia przyczyny objawów chorobowych lub podwyższonej temperatury. Dziecko/rodzeństwo może wrócić do szkoły po upływie przynajmniej 48 godzin pod warunkiem pozytywnej decyzji lekarza i braku innych objawów.
 9. Uczniowie zostają podzieleni na grupy i korzystają z odrębnych wejść do budynku szkoły, wskazanych wcześniej przez Dyrektora szkoły.

Rozdział V

WYJŚCIA NA ZEWNĄTRZ

 1. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z boiska szkolnego.
 2. Boisko można podzielić na strefy dla poszczególnych grup. Podczas pobytu na boisku opiekunowie dbają o to, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.
 3. Jeżeli nie można zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw lub boisku, oznacza się go taśmą i odpowiednio zabezpiecza przed używaniem.

Rozdział VI

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

Ogólne zasady:

 1. Dzieci:
 • Często i regularnie myją ręce mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 • Kaszlą, kichają w jednorazową chusteczkę.
 1. Nauczyciele:
 • Nauczyciele organizują pokaz właściwego mycia rąk, przypominają o myciu rąk i dają przykład.
 1. Pracownicy szkoły
  • Regularnie myją ręce przez 30 sekund mydłem i wodą lub dezynfekują zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
  • Kaszlą, kichają w jednorazową chusteczkę.
  • Unikają kontaktu z osobami, które źle się czują.
  • Dezynfekują ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki.
  • Informują dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych  u dzieci lub u siebie.
  • Zachowują dystans między sobą – minimum 1,5 m.
  • Zobowiązani są do samoobserwacji i pomiaru temperatury na wejściu oraz w trakcie pobytu w szkole.
  • Używają środków ochrony osobistej w zależności od ich woli chyba, że mają  do czynienia z dzieckiem mającym objawy infekcji – wówczas stosowanie środków ochrony osobistej jest obowiązkowe.
 2. Wejście do szkoły:
 • Przed wejściem do szkoły tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do szkoły.
 • Pracownik dyżurujący przy wejściu odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu oraz zakrywali usta i nos.
 1. Sale zajęć
 • Salę, w której organizuje się zajęcia, wietrzy się co najmniej raz na godzinę.
 • Gimnastykę prowadzi się przy otwartych oknach.
 • Unika się organizowania większych skupisk dzieci w jednym miejscu.
 • Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 1. Łazienka
 • Pracownik obsługi dezynfekuje toaletę po skorzystaniu przez każde dziecko. Odnotowuje tę czynność w karcie monitoringu (załącznik nr 4).
 1. Ciągi komunikacyjne:
 • Wyznaczony pracownik odpowiedzialny jest za codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sal lekcyjnych.  Odpowiada ona także za dezynfekcję powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników  w salach.
 • Wyznaczeni pracownicy zapisują w kartach monitoringu wykonanie codziennych prac porządkowych (załącznik nr 4).
 1. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

Rozdział VII

 

GASTRONOMIA

  1. Przy organizacji żywienia ściśle zostają przestrzegane warunki higieniczne wymagane przepisami prawa oraz szczególne warunki ostrożności osób korzystających z żywienia.
  2. Pracownicy kuchni pracują na stanowiskach oddalonych od siebie o 1,5 m, a jeśli to niemożliwe stosują wszelkie środki ochrony osobistej.
  3. Całe wyposażenie kuchenne jest utrzymane w wysokiej higienie.
  4. Korzystanie z posiłków odbywa się ściśle według zaleceń tzn. uczniowie zajmują miejsca wcześniej wyznaczone, spożywając je w najbliższym otoczeniu rówieśników z
  5. Wyznaczone zostają cztery przerwy obiadowe w celu zmniejszenia liczebności uczniów na poszczególnych przerwach.
  6. Naczynia i sztućce myte są z dodatkiem detergentu w zmywarkach i wyparzarkach.
  7. Dania i sztućce zostają wydawane przez osobę wyznaczoną.
  8. Wyposażenia jadalni jest myte i dezynfekowane po każdorazowym skorzystaniu.
  9. Wszelkie zmiany zostają zapisane w regulaminie ku temu odpowiednim.

Rozdział VIII

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący minimum 1,5 m.

Pracownicy pedagogiczni:

 1. Nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem na podstawie deklaracji ustala numery telefonów do rodziców oraz ich miejsca pracy. Listę dzieci wraz z numerami telefonów przechowuje w sali oraz przekazuje dyrektorowi.
 2. Nauczyciele pracują według ustalonego przez dyrektora harmonogramu, pozostając w gotowości zarówno do pracy zdalnej, jak i w szkole.
 3. Organizują działania opiekuńczo-wychowawcze:
 • wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.
 • Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z boiska.
 • Sprawują opiekę, prowadzą zajęcia z dziećmi dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów.
 • Nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;
 • Organizują codzienną gimnastykę przy otwartych oknach (jeśli pozwalają na to warunki atmosferyczne).
 • Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 minutach. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 • Nauczyciel umożliwia uczniom, w razie sprzyjających warunków atmosferycznych, spędzanie czasu na świeżym powietrzu w obrębie boiska szkolnego przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu między nimi.
 • Ogranicza formy aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

2.

 1. Pracownicy administracji i obsługi, powinni ograniczyć kontakty z uczniami  oraz nauczycielami.
 2. Pracownik obsługi po każdym dniu myje i/lub dezynfekuje ciągi komunikacyjne:
 • dezynfekuje powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki) i powierzchnie płaskie (blaty);
 • myje i dezynfekuje poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), krany. Odnotowuje te czynności w karcie monitoringu (załącznik nr 4 );
 • wietrzą pomieszczenia;
 • myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
 • pracują w rękawiczkach.
 • myje, dezynfekuje przedmioty, które używało dziecko.

Rozdział IX

RODZICE

 1. Zapoznają się z procedurą bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. Przestrzegają zakazu wstępu na teren szkoły za wyjątkiem części wspólnej. Dbają o to, by przekazanie dziecka pod opiekę pracownika przebiegało sprawnie.
 3. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
 4. Wyrażają zgodę na pomiar temperatury u dziecka, przy przyjściu do szkoły i w przypadku, gdy nauczyciel uzna to za konieczne.
 5. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 6. Są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły lub wyznaczenia dodatkowej osoby do kontaktu (upoważnionej do odbioru dziecka).
 7. Unikają kontaktów z osobami chorymi lub na kwarantannie. W miarę możliwości przestrzegają ogólnych zasad izolacji, przede wszystkim osób z grupy podwyższonego ryzyka.
 8. Informują dyrektora placówki w przypadku objęcia kwarantanną lub izolacją domową  ich rodziny lub osób, z którymi dziecko miało kontakt.
 9. Zobowiązują się do stosowania się do wszelkich próśb i zaleceń przekazywanych przez pracowników szkoły, rozumiejąc, iż wynikają one z dbałości o zachowanie jak najwyższych standardów.

Rozdział X

POMIESZCZENIE, W KTÓRYM BĘDZIE MOŻNA ODIZOLOWAĆ OSOBĘ W PRZYPADKU ZDIAGNOZOWANIA OBJAWÓW CHOROBOWYCH

 1. Wyznacza się i przygotowuje pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. Pomieszczenie to zostaje oznakowane.
 2. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk ( przed wejściem do pomieszczenia).
 3. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka lub pracownika jest ono niezwłocznie izolowane od grupy i odprowadzone do specjalnie przygotowanego pomieszczenia.
 4. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną, rękawiczki, przyłbicę oraz fartuch. Zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce.
 5. Pomieszczenie, w którym przebywała osoba  z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez nią, jest myte i dezynfekowane.

 Rozdział XI

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19

 1. Dyrektor:
 • Informuje pracowników szkoły o postępowaniu w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły.
 • Śledzi informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://ww.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 • Stosuje się do zaleceń państwowego inspektora sanitarnego przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 • Zawiesza zajęcia w szkole, za zgodą organu prowadzącego , na czas oznaczony na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1604).
 • Zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zawieszeniu zajęć.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU SZKOŁY

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników lub w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 lub wystąpienia objawów choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) u siebie lub któregoś z domowników nie powinni oni  przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. O fakcie powiadomić też niezwłocznie dyrektora szkoły.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy i wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci.
 3. Pracownik zachowuje stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. Udaje się do pomieszczenia, w którym może przebywać osoba z objawami chorobowymi.
 4. Dyrektor powiadamia  o tym fakcie  właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń oraz organ prowadzący szkołę.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 6. Zaleca się wszystkim osobom przebywającym w tym samy czasie co osoba podejrzana o zakażenie  w szkole stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U DZIECI

 1. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby w trakcie pobytu w szkole (temperatura przekracza 37,5 o C lub jakiekolwiek symptomy takie jak: złe samopoczucie, zmęczenie, brak apetytu, wysypka, przekrwione oczy, katar – nawet przezroczysty, ból brzucha lub problemy żołądkowe, nietrzymanie moczu lub kału, kaszel, itp.) odizolowuje się je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
 2. Nauczyciel dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka.
 3. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zostaje tam skierowany przez dyrektora. Przed przejęciem dziecka zabezpiecza się on w: przyłbicę, kombinezon ochronny, maskę i rękawiczki.
 4. Nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
 5. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka wzywa się pogotowie ratunkowe.
 6. Jeśli u dziecka występują objawy sugerujące zakażenie koronawirusem należy:
 • Wstrzymać przyjmowanie do szkoły kolejnych grup dzieci.
 • Powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 • Powiadomić organ prowadzący szkołę.
 • Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 • Ustalić listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie. Ustalenia  dokonuje dyrektor wraz z nauczycielami na podstawie list.
 • Stosować się do wytycznych Głównego Inspektora odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym dzieckiem.
 1. Nauczyciel pracujący w grupie kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje ich o zaistniałej sytuacji.
 2. Nauczyciel wyznaczony przez dyrektora przeprowadza dzieci do innej sali, jeśli istnieje taka możliwość, a sala w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana.
 3. Rodzice izolowanego ucznia odbierają dziecko ze szkoły przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.

Przepisy końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 01 września 2021 r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy oświadczają zapoznanie się z procedurą (załącznik nr 5)  i  zobowiązani są  do ich stosowania i przestrzegania.