Projekt!

Projekt!

W ramach projektu Nowa Jakość Edukacji – infrastruktura Gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew realizowana jest modernizacja i doposażenie 11 pracowni szkolnych w Publicznych Gimnazjach na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz budowa boiska szkolnego przy Publicznym Gimnazjum w Kowalewie.

Oś Priorytetowa:    9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

Działanie:    9.3.  Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Poddziałanie:  9.3.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej

Okres realizacji: 01.06.2017 r. – 30.09.2017 r.

Obszar realizacji: Miasto i Gmina Pleszew

Projektodawca:  Miasto i Gmina Pleszew
63-300 Pleszew, ul. Rynek 1
NIP 608 00 74 221

REGON 250 85 52 97

Biuro Projektu:
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew
Godziny otwarcia: 7:30 – 15:30
email: agszwedziak@pleszew.pl
tel.: 62 74 28 340

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Celem projektu jest inwestycja w infrastrukturę edukacyjną.

Cele szczegółowe projektu:

– wyrównywanie szans rozwojowych między regionami,

– umożliwienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej,

– rozwój bazy edukacyjnej i sportowej gminy,

– poprawa jakości nauczania,

– inwestowanie w kapitał ludzki.

Planowane efekty:

Realizacja celu przyczyni się do poprawy stanu infrastruktury edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Efekty projektu przyczynią się do wyższego poziomu nauczania, poszerzenia usług edukacyjnych szkoły, co przełoży się w przyszłości na wzrost aktywności zawodowej mieszkańców regionu i pozwoli na rozwój cywilizacyjny regionu. Projekt ma istotny wpływ na jakość kapitału ludzkiego w Wielkopolsce – działania edukacyjne stanowią jeden z najbardziej istotnych czynników dla jakości zasobów ludzkich, a wysoka jakość czynnika ludzkiego należy do najważniejszych czynników wzrostu gospodarczego
i społecznego.

Wartość projektu:

Wartość ogółem: 1 378 845,60 zł, w tym dofinansowanie z budżetu środków europejskich stanowi 85% i wynosi 1 172 018,76 zł.