Nauczanie zdalne

Nauczanie zdalne

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 2301) wprowadza się nauczanie zdalne od 20.12.2021r. do 09.01.2022r. ( z przerwą świąteczną 23.12.2021-31.12.2021) według obowiązującego planu lekcji z wykorzystaniem platformy Microsoft TEAMS.

Na wniosek rodziców uczniów uczęszczających do klas I–III szkoły  podstawowej,  którzy  nie  mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w tym okresie, zorganizowana zostaje nauka zdalna pod opieką świetlicową.

Zgodnie z planem realizowane są zdalnie zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz godziny do dyspozycji dyrektora.

Lekcja zdalna trwa 30 – 45 minut.

Nauczyciel odnotowuje obecność ucznia podczas zajęć w e-dzienniku.

Potwierdzeniem uczestnictwa ucznia na zajęciach jest obecność poprzez dołączenie do zajęć, udostępnienie nauczycielowi własnego wizerunku (kamera) i głosu (mikrofon) oraz uczestnictwo w nich.

Obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania lekcji.

Z biblioteki szkolnej można korzystać z zachowaniem reżimu sanitarnego po wcześniejszym mailowym ustaleniu terminu z nauczycielem bibliotekarzem.

Z konsultacji z pedagogiem można korzystać online po wcześniejszym ustaleniu terminu przez e-dziennik.

Rodzice uczniów korzystający z obiadów mają możliwość odebrania posiłków ze szkoły po uprzednim zadeklarowaniu gotowości odbioru obiadu i dostarczeniu do szkoły pojemników.

Wszelkie problemy techniczne z obsługą platformy należy zgłaszać przez e-dziennik pani M. Michalskiej – (uczniowie/rodzice  kl. I-IV) oraz pani H. Kocerce (uczniowie/rodzice  kl. V-VIII).