Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zaprasza do udziału w programie „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na sprzęt komputerowy służący do nauki zdalnej.

O dofinansowanie wnioskować będzie Miasto i Gmina Pleszew na podstawie wniosków (oświadczeń) złożonych przez rodziców uczniów (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkałych w gminach, w których funkcjonowało zlikwidowane obecnie PGR, oraz których krewni w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) pracowali w zlikwidowanym PGR.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz oprogramowania, które przekazane będą dzieciom i młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR.

Oświadczenia dot. udziału w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, Rynek 1 (w godzinach pracy Urzędu, w terminie do 29 października 2021 r. 

Złożenie ww. dokumentów nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

Informacje dodatkowe:

  1. Sprzęt komputerowy będzie wydawany rodzicom/uczniom na następujących warunkach:
  • przekazany na własność sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem przeznaczony zostanie do wyłącznego użytku dla dziecka/ucznia
  • sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem zostanie przekazany na okres nauki ucznia w szkole podstawowej/średniej,
  • opiekun prawny/pełnoletni uczeń pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie nieobjęte gwarancją i niewynikające ze zwykłego użytkowania,
  • opiekun prawny/pełnoletni uczeń zobowiązuje się do okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od przekazania sprzętu w terminie wskazanym przez Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.
  1. Wsparcie nie zostanie udzielone jeżeli dziecko/uczeń pełnoletni otrzymał już na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputer stacjonarny lub laptop zakupiony ze środków publicznych, lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z oświadczeniami załączonymi poniżej.

Do pobrania:

Zalacznik_nr_1_-_Wzor_oswiadczenia_rodzicaopiekuna_prawnego

Zalacznik_nr_2_-_Wzor_oswiadczenia_osoby_skladajacej_oswiadczenie_we_wlasnym_imieniu_dotyczy_beneficjentow_koncowych_pobie-1

zalacznik_nr_3_dane_osobowe

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 062 7428 342.