Egzaminy klas ósmych- informacje

Egzaminy klas ósmych- informacje

Egzamin ósmoklasisty 25-27 maja 2021 r.

W dniach 25, 26, 27 maja 2021 odbędą się egzaminy klas ósmych. Dla uczniów klas I-VII dni te są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W dniach egzaminów nie ma obiadów.

Harmonogram egzaminów

data

dzień tygodnia

przedmiot

godzina rozpo-częcia

czas trwania

arkusz standardowy

arkusz z dostosowaniem warunków

25.05.21

wtorek

j. polski

09.00

120 min

do 180 min

26.05.21

środa

matematyka

09.00

100 min

do 150 min

27.05.21

czwartek

j. angielski

09.00

90 min

do 135 min

 

UWAGA!

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

W dniu egzaminu uczniowie wchodzą do szkoły następującymi wejściami:

  • uczniowie piszący na auli i w budynku I – drewniane wejście od strony pl. Kościuszki
  • uczniowie piszący na I piętrze budynku III – główne wejście do szkoły od strony dziedzińca
  • uczniowie piszący na II piętrze budynku III – wejście od strony parku

WAŻNE:

– na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

– zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,

– osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem) może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

– rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

– podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

  • zdający
  • osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni
  • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp

– zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.

– na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych z czarnym tuszem/ atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki- linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

– szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin zdający może przynieść własną butelkę z wodą (o pojemności mniej niż 1 l; podczas trwania egzaminu butelkę należy postawić na podłodze, przy stoliku).

– czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).

– podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest zachowania co najmniej 1,5-matrowego odstępu).

– zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. – – po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

        – podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

        – wychodzi do toalety,

        – kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

– sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.

– po zakończeniu każdej części egzaminu zdający unika tworzenia grup a wrażeniami po egzaminie dzieli się z wykorzystaniem mediów społecznościowych.

 

POZOSTAŁE WAŻNE TERMINY

– dodatkowe terminy egzaminu:

16 czerwca 2021 r. – j. polski

17 czerwca2021 r. – matematyka

18 czerwca 2021 r. – j. obcy

– ogłoszenie wyników egzaminu: 2 lipca 2021 r.

– przekazanie szkołom wyników i zaświadczeń: do 8 lipca 2021 r.

– wydanie wyników i zaświadczeń uczniom: 9 lipca 2021 r.

Zdjęcie przedstawia informacje dotyczące procedur na egzaminie klas ósmych